• większa czcionka
 • mniejsza czcionka
 • zmiana kontrastu
Menu

"Wkomponowani w nowy rytm pracy" - zwiększenie możliwości zawodowych

Logotypy

Projekt pn.: "Wkomponowani w nowy rytm pracy", realizowany przez Top Focus współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 50 osób dorosłych, w tym:

 • pracowników przewidzianych do zwolnienia,
 • zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • osób odchodzących z rolnictwa,
 • zamieszkujących w rozumieniu ustawy KC na obszarze woj.świętokrzyskiego,

poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement.
Cel główny projektu wpisuje się w cel Działania 10.7 i wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.D „Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (…)”. Wsparcie w projekcie skierowane jest do wszystkich osób, w odniesieniu do których można podjąć działania łagodzące skutki związane z utratą pracy, które przyczynią się do poprawy adaptacyjności pracowników. Kompleksowe wsparcie obejmie takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika projektu jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy/uzyskania zatrudnienia i doprowadzą do zmiany jego ścieżki kariery/zwiększą mobilność zawodową.


Okres realizacji projektu: od 2024-01-01 do 2025-02-28
Dofinansowanie z UE: 946 138,37 zł

Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami SZOP FEŚ 2021-27 dot. Działania 10.07 "Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy". Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane są zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Realizacja form wsparcia w projekcie jest odpowiedzią na zidentyfikowane w Programie FEŚ 2021-27 problemy osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa, a także niekorzystną sytuacją społeczno-gospodarczą i panującą na rynku pracy. Ponadto, odpowiada na specyficzne problemy i potrzeby grupy docelowej na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Działania w projekcie

W ramach projektu realizowane będą działania:

 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego przez zastosowanie IPD
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 4. Szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe
 6. Indywidualne pośrednictwo pracy
 7. Subsydiowane zatrudnienie

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będzie 50 osób fizycznych, dorosłych (powyżej 18 r.ż.), zamieszkujących w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny obszar województwa świętokrzyskiego, w tym zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa.

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty w kolorze:

Dokumenty monochromatyczne:

Dokumenty - zatrudnienie subsydiowane

Harmonogramy wsparcia

Rozeznania rynku

Czym jest program typu Outplacement

Jest to program wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie. Outplacement bywa określany w dokumantacji formalnej „programem aktywizacji zawodowej dla osób, u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy”, tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Definicje outplacementu wskazują również, że jest to „uczenie profesjonalistów jak dawać sobie radę z utratą pracy”.

Biuro projektu:

Al. IX Wieków Kielc 6/17 drugie piętro
25-516 Kielce
tel.: 41 24 26 700; 41 30 35 640
Mobile: +48 515 445 276
E-mail: biuro@topfocus.pl

BIURO PROJEKTU dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych w którym dostępna jest pełna dokumentacja wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobisty kontaktu z kadrą projektu oraz uzyskanie pełnych informacji o projekcie w szczególności  o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych dla Uczestnika projektu.

Lokalizacja, architektura i organizacja biura, a także sposób udostępnienia informacji o projekcie realizują zasadę dostępności zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Zasady równościowe

Projekt jest zgodny z zasadami równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN.

Projekt prowadzi do niwelowania barier równościowych na każdym etapie udzielanego wsparcia poprzez następujące działania:

 1. zachęcanie kobiet i mężczyzn do szkolenia się i podejmowania aktywności zawodowej w zawodach zgodnie z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, które nie są stereotypowo przypisane do ich płci;
 2. założenie udziału większej liczby kobiet, ze względu na zidentyfikowane bariery równości płci w obszarze interwencji projektu;
 3. zadbanie o zachowanie zasady równości szans w trakcie rekrutacji i podczas tworzenia grupy docelowej z uwzględnieniem sytuacji osobistej, domowej i zawodowej kobiet i mężczyzn;
 4. prowadzenie równościowej kampanii informacyjno-promocyjnej m.in. różne kanały, stosowanie języka wrażliwego na płeć, wykorzystanie różnorodnych, niestereotypowych i nietradycyjnych wizerunków kobiet i mężczyzn np. unikanie portretowania kobiet i mężczyzn w sytuacjach stereotypowych;
 5. organizację rekrutacji, poradnictwa zawodowego, szkoleń/kursów zawodowych w czasie oraz miejscu dostosowanym do potrzeb kobiet - harmonogram wszystkich form wsparcia umożliwiający godzenie udziału w projekcie z obowiązkami opiekuńczymi/rodzinnymi/zawodowymi;
 6. zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną na czas uczestnictwa w projekcie dla części uczestników (głównie kobiet) wykazujących taką potrzebę.

Wskaźniki realizacji projektu zostały określone w podziale na płeć na podstawie zdefiniowanych problemów grupy docelowej.

Zakres pełnych informacji i dokumentów dotyczących Zasad równości szans Kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji można znaleźć w linkach poniżej:

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie