• większa czcionka
 • mniejsza czcionka
 • zmiana kontrastu
Menu

"Rytm pracy"

"Rytm pracy"

—————————————————————————————————————————————

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 30.04.2025

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie

Informacje o projekcie

Numer naboru: FESW.10.10-IP.01-001/23

Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia

Program: FESW.00.00

Priorytet: FESW.10.00

Działanie: FESW.10.10

Dofinansowanie: 973.613,43 zł

Wkład własny: 51.242,82 zł

Całkowita wartość projektu: 1.024.856,25 zł

 

Główny cel projektu

Głównym celem projektu realizowanego od 01.02.2024 r. do 30.04.2025 r. jest poprawa dostępu do zatrudnienia i zwiększenie możliwości zawodowych osób dorosłych, pracujących, należących do grupy osób ubogich pracujących, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących obszar województwa świętokrzyskiego.

 

Grupa docelowa

150 osób dorosłych od 18 roku życia, pracujących, należących do grupy osób ubogich pracujących, w tym min. 15 osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących obszar województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, spośród których:

- minimum 8 to osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
- minimum 4 to osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności LUB z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi,
- z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
(w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
- minimum 10 to osoby wykluczone komunikacyjnie.

 

Cel projektu

Cel główny projektu wpisuje się w cel działania 10.10 i wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego „Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci”. Wsparcie skierowane jest do wszystkich osób pracujących należących do grupy ubogich pracujących, w odniesieniu do których można podjąć działania doskonalenia zawodowego, które przyczynią się do podniesienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej. Wsparcie obejmie takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika jako niezbędne w celu poprawy jego dostępu do zatrudnienia, doprowadzą do rozwinięcia jego kariery zawodowej i poprawy sytuacji finansowej.

 

W ramach projektu realizowane będą działania:

 • identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • szkolenia
 • indywidualne pośrednictwo pracy

 

Efekt realizacji projektu

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego tj. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – min. 85% tj. 128 osób.

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

Rozeznanie rynku

Rozeznania rynku - Poradnictwo zawodowe

Rozeznania rynku - Pośrednictwo pracy

Rozeznania rynku - Poradnictwo psychologiczne

 

Biura Partnerów Projektu

Biura są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, bez barier architektonicznych w którym dostępna jest pełna dokumentacja wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu oraz uzyskanie pełnych informacji o projekcie w szczególności  o zasadach rekrutacji i formach wsparcia oferowanych dla beneficjentów.

TOP FOCUS Tomasz Krzyżański
Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce (wejście od ul. Cichej)
tel.  +48 515 445 276, email: biuro@topfocus.pl

HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego I Biznesu Hubert Durlik
Al. IX Wieków Kielc 6/8, 25-516 Kielce (wejście od ul. Cichej)
tel.  +48 501 641 959, email: hdurlik@leonis.pl

Zasady równościowe

Projekt jest zgodny z zasadami równości szans Kobiet i Mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla OzN.

Projekt prowadzi do niwelowania barier równościowych na każdym etapie udzielanego wsparcia poprzez następujące działania:

 1. zachęcanie kobiet i mężczyzn do szkolenia się i podejmowania aktywności zawodowej w zawodach zgodnie z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, które nie są stereotypowo przypisane do ich płci;
 2. założenie udziału większej liczby kobiet, ze względu na zidentyfikowane bariery równości płci w obszarze interwencji projektu;
 3. zadbanie o zachowanie zasady równości szans w trakcie rekrutacji i podczas tworzenia grupy docelowej z uwzględnieniem sytuacji osobistej, domowej i zawodowej kobiet i mężczyzn;
 4. prowadzenie równościowej kampanii informacyjno-promocyjnej m.in. różne kanały, stosowanie języka wrażliwego na płeć, wykorzystanie różnorodnych, niestereotypowych i nietradycyjnych wizerunków kobiet i mężczyzn np. unikanie portretowania kobiet i mężczyzn w sytuacjach stereotypowych;
 5. organizację rekrutacji, poradnictwa zawodowego, szkoleń/kursów zawodowych w czasie oraz miejscu dostosowanym do potrzeb kobiet - harmonogram wszystkich form wsparcia umożliwiający godzenie udziału w projekcie z obowiązkami opiekuńczymi/rodzinnymi/zawodowymi;
 6. zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną na czas uczestnictwa w projekcie dla części uczestników (głównie kobiet) wykazujących taką potrzebę.

Wskaźniki realizacji projektu zostały określone w podziale na płeć na podstawie zdefiniowanych problemów grupy docelowej.

Zakres pełnych informacji i dokumentów dotyczących Zasad równości szans Kobiet i mężczyzn oraz równości szans i niedyskryminacji można znaleźć w linkach poniżej:

Serdecznie zapraszamy!

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE