• większa czcionka
 • mniejsza czcionka
 • zmiana kontrastu
Menu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Top Focus Tomasz Krzyżański

Top Focus Tomasz Krzyżański - https://www.topfocus.pl/ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Top Focus Tomasz Krzyżański.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie w ustawy, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Krzyżański.
 • E-mail: tomasz.krzyzanski@topfocus.pl
 • Telefon: +48 512 266 700

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Kielce - Al. IX Wieków Kielc 6/17, 25-516 Kielce
  Biurowiec Becher Platinum jest nowoczesnym budynkiem biurowo-handlowo-usługowym, ukończonym w 2011 roku. Pod względem dostępności architektonicznej, biurowiec jest dobrze wyposażony i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  Budynek ma pięć kondygnacji nadziemnych i oferuje nowoczesne udogodnienia, które zazwyczaj obejmują dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością. Jest przystosowany do standardów współczesnych biurowców (obecność wind, ramp dla wózków inwalidzkich oraz szerokich drzwi wejściowych). Dodatkowo, budynek ma dwa główne wejścia, jedno od ul. Cichej i drugie od al. IX Wieków, co może ułatwiać dostęp osobom o różnym poziomie mobilności.
 • Kraków - Al. 29-go Listopada 130 lok. 102, 31-406 Kraków
  Lokal mieści się w biurowcu S.I. Wisła na parterze, przy Al. 29-go Listopada 130 w Krakowie który jest dobrze przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oferuje pełną dostępność architektoniczną, w tym podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz windę. W szczególności, lokale znajdujące się na parterze i na wyższych piętrach są dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością.
 • Rzeszów - ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów
  Biuro mieści się w ścisłym centrum Rzeszowa, w gmachu NOT-u (Naczelnej Organizacji Technicznej). Lokal znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku na parterze. Pod względem dostępności architektonicznej, budynek ten spełnia standardowe wymagania dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami, takie jak wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne oraz możliwość dostępu do pomieszczeń. Dostępność informacji o rozkładzie pomieszczeń jest zapewniona zarówno wizualnie, jak i dotykowo lub głosowo. Ponadto, osoby korzystające z psów asystujących mają zapewniony wstęp do budynku. Budynek posiada dostępną windę i podjazd dla wózków.
 • Warszawa - Ul. Konwiktorska 9/11, 00-216 Warszawa
  Lokal mieści się na parterze w gmachu Polskiego Związku Niewidomych.
  Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Konwiktorskiej. W pobliżu budynku przejścia dla pieszych są wyposażone w sygnalizację dźwiękową. Do budynku prowadzi ścieżka prowadząca, pas ostrzegawczy w kolorze żółtym informujący o schodach. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcze z oznaczonymi krawędziami dla osób słabowidzących. Wejście główne jest niedostępne dla osób poruszających się na wózku.
  Nad wejściem jest głośnik systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące – Totupoint. Na parterze, znajduje się kiosk informacyjny. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, do których mogą się dostać poprzez łącznik od strony ul. Konwiktorskiej 7. Korytarze są wyposażone w poręcze. Na korytarzu na parterze jest antypoślizgowa terakota, ułożona kolorystycznie wyznaczając pas prowadzący dla osób słabowidzących.