• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2020-08-26

Aktywny Samorząd - edycja 2020

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku bieżącym osoby niewidome i słabowidzące mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. Trwa właśnie nabór wniosków w tegorocznej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z samorządami powiatowymi.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Ze wsparcia programu mogą skorzystać osoby m. in. niedowidzące i niewidome posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – do 16 roku życia, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania, szkoleń w zakresie użytkowania nabytego sprzętu i oprogramowania oraz utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

- 24 000 zł na zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania, w tym 15 000 zł na zakup urządzeń brajlowskich i 9 000 zł na pozostały sprzęt elektroniczny i oprogramowanie (dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności);

- 7 500 zł. Na zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dotyczy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności);

- 1 500 zł na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w programie (dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności);

- 2 000 zł na szkolenie z możliwością zwiększenia w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach maksymalnie o 100%, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia ilości godzin szkolenia.

Minimalny wkład własny wynosi:

- 10% kosztów zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

- w przypadku szkoleń wkład własny nie jest wymagany.

Okres karencji pomiędzy kolejnymi dofinansowaniami wynosi co najmniej 5 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostało przyznane dofinansowanie.

W 2020 r. preferowane są wnioski złożone przez:

-  osoby zatrudnione;

- posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW;

- złożyły wniosek w I półroczu 2020 r.;

- zostały w 2019 lub 2020 r. poszkodowane w wyniku żywiołu lub innego zdarzenia losowego.

W sytuacji tej samej liczby punktów w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski od osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe kryteria oceny ustala realizator.

Wniosek należy złożyć do 31 sierpnia 2020 r.:

- w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON

https://sow.pfron.org.pl/

Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP.

- w formie papierowej w samorządzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) w jednostce organizacyjnej realizującej program. Najczęściej jest to MOPR/PCPR. Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala realizator programu.

Szczegółowe informacje o programie dostępne pod adresem

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

oraz na stronach realizatorów.

Nasi pracownicy pomogą w przygotowaniu wniosku, doborze sprzętu elektronicznego i oprogramowania, a po otrzymaniu dofinansowania przeszkolą w zakresie nabytego sprzętu i oprogramowania.

Zapraszamy do współpracy

Zespół TOP FOCUS