• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

"Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!"

logotypyFirma TOP FOCUS w partnerstwie z HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu realizuje projekt pt. „Postaw akcent na (cyfrowe) kwalifikacje!”
nr projektu RPSW.08.04.02-26-0102/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie 8.04.02 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych (projekty konkursowe), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową projektu stanowi 168 osób w wieku powyżej 25 roku życia, mieszkające, pracujące lub uczące się na terenach wiejskich Obszarów Strategicznej Interwencji z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia tj.: (skarżyskiego - gmina Bliżyn, opatowskiego gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, ostrowieckiego gminy Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, koneckiego gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka; kieleckiego gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn) oraz są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji z obszaru ICT, w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z dysfunkcją wzroku oraz w wieku 50 +. Projekt  skierowany jest do osób, które wykazują największą lukę kompetencji w zakresie TIK, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.

W ramach projektu oferujemy:

✓ szkolenie komputerowe z zakresu ICT prowadzące do nabycia kwalifikacji zgodnych z ramą DIGCOMP

✓ Certyfikat IC3

✓ Podręczniki

✓ Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

✓ Materiały szkoleniowe

 Szkolenia skierowane są do 14 grup szkoleniowych składających się z 12 osób. Szkolenie na grupę obejmuje 120 h. 1 godzina lekcyjna rozumiana jest jako 45 minut.

Szkolenia obejmują 21 kompetencji w 5 obszarach na danym poziomie zaawansowania:

1. Informacja

1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji

1.2 Ocena informacji

1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji

2. Komunikacja

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami

2.3 Aktywność obywatelska on-line

2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

2.5 Netykieta

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

3. Tworzenie treści

3.1 Tworzenie treści

3.2 Integracja i przetwarzanie treści

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4 Programowanie

4. Bezpieczeństwo

4.1 Narzędzia służące ochronie

4.2 Ochrona danych osobowych

4.3 Ochrona zdrowia

4.4 Ochrona środowiska

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów

5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!

Okres realizacji projektu 01.06.2018-31.07.2018

Więcej informacji:

Kontakt telefoniczny: Hubert Durlik 501 641 959

Biuro projektu czynne pn.- pt. 8.00-16.00 Kielce Al. IX Wieków Kielc 6/8

(Budynek Becher Platinum, wejście od ul. Cichej)