• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2019-02-15

Aktywny Samorząd edycja 2019

Wsparcie niewidomych i słabowidzących TOP FOCUS

Aktywny Samorząd 2019

Rusza właśnie tegoroczna edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), wzorem lat poprzednich, również w tym roku realizuje wyżej wspomniany program.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Ze wsparcia programu mogą skorzystać osoby m. in. niedowidzące i niewidome posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – do 16 roku życia, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania, szkoleń w zakresie użytkowania nabytego sprzętu i oprogramowania oraz (i jest to nowość w 2019 r.) utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu.

Uwaga wnioskodawcy! W edycji 2019 programu wprowadza się kilka istotnych zmian oraz rozszerza krąg osób objętych wsparciem.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

- 24 000 zł na zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania, w tym 15 000 zł na zakup urządzeń brajlowskich i 9 000 zł na pozostały sprzęt elektroniczny i oprogramowanie (dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności);

- 6 000 zł na zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania (dotyczy osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności);

- 1 500 zł na utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w programie (dotyczy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności);

- 2 000 zł na szkolenie z możliwością zwiększenia w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.

Minimalny wkład własny wynosi:

- 10% kosztów zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

- 30% kosztów zakupu sprzętu elektronicznego i oprogramowania przez osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

- w przypadku szkoleń wkład własny nie jest wymagany.

W 2019 r. preferowane będą wnioski złożone przez osoby zatrudnione, które zostały w 2018 lub 2019 r. poszkodowane w wyniku żywiołu lub innego zdarzenia losowego. W sytuacji tej samej liczby punktów w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski od osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe kryteria oceny ustala realizator.

Program jest realizowany we współpracy z samorządami powiatowymi, które pełnią rolę realizatora na danym terenie. Wniosek należy złożyć do 31 sierpnia 2019 r. w samorządzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) w jednostce organizacyjnej realizującej program. Najczęściej jest to MOPR/PCPR, ale może to być również wydział w starostwie powiatowym. Termin rozpoczęcia naboru wniosków ustala realizator programu.

Szczegółowe informacje o programie dostępne pod adresem

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

oraz na stronach realizatorów.

Nasi pracownicy pomogą w przygotowaniu wniosku, doborze sprzętu elektronicznego i oprogramowania, a po otrzymaniu dofinansowania przeszkolą w zakresie nabytego sprzętu i oprogramowania.

Zapraszamy do współpracy

 

Wypełnianie wniosków - profesjonalne doradztwo TOP FOCUS

Ważnymi kwestiami są sprawy dotyczące zatrudnienia osoby wnioskującej o dofinansowanie ze środków PFRON.

Stąd przez zatrudnienie rozumiemy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony (jednak nie krótszy niż 3 miesiące). Może to być również zatrudnienie na podstawie powołania, wyboru, mianowaniaoraz spółdzielczej umowy o pracę, ale również na okres nie krótszy niż 3 miesiące. Zatrudnieniem może być również działalności rolniczej rozumianej zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm. oraz działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 

Stosunkiem pracy nazwiemy także, w myśl programu, podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, która została zawarta na okres nie krótszy niż 6 miesięcy a także staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Dofinansowania osób niepełnosprawnych TOP FOCUS

PFRON prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność wspierającą niepełnosprawnych - w tym zarówno dorosłych jak i dzieci.   Często specjalne programy kierowane dla osób niepełnosprawnych, które mieszkają na wsiach. Osoby te mają ograniczony kontakt z ośrodkami kulturalnymi czy oświatowymi a nawet bibliotekami. Do nich kierowane są programy, które pozwalają im na zakupkomputera czy finansują dostęp do Internetu.

Dzięki pomocy finansowej kierowanej do niepełnosprawnych przez PCPR i MOPR w postaci programu Aktywny samorząd możliwy jest lepszy start dla młodzieży i osób dorosłych tego potrzebujących. 

Programy te wyrównują szanse i dają nadzieje na przyszłość dla wielu osób. Skorzystaj z niej i Ty. Zapraszamy na strony internetowe PFRON (www.pfron.org.pl) oraz najbliższych Ośrodków Pomocy Rodzinie. Szczególnie, że Fundusz ma dla Państwa również inne programy, które pozwolą niepełnosprawnym na wyrównywanie szans w społeczeństwie.

TOP FOCUS służy pomocą przy wypełnianiu i realizacji wniosków.
Możecie na nas liczyć. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Wykwalifikowani pracownicy pomogą wypełnić poprawnie wniosek oraz dopasować sprzęt komputerowy czy zorganizować odpowiednie szkolenie.