• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu

Zasady sfinansowania przez Urząd Pracy szkolenia w trybie indywidualnym

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415
z pózn. zm.), zwana dalej ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 pazdziernika 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 315), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 314)

Zasady ogólne
1. O sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może ubiegać się osoba bezrobotna/poszukująca pracy zarejestrowana
w Urzędzie Pracy. Szkolenie musi mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

braku kwalifikacji zawodowych,
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
2. Osoba zainteresowana szkoleniem indywidualnym zgłasza się do specjalisty ds. rozwoju zawodowego: skierowana przez pośrednika pracy, doradcę zawodowego lub z własnej inicjatywy, pod warunkiem braku odpowiedniej oferty pracy. 
3. Urząd Pracy finansuje wybrane przez osobę bezrobotną/poszukującą pracy szkolenie z Funduszu Pracy do 3- krotności przeciętnego wynagrodzenia. 
4. Osoba bezrobotna/poszukująca pracy może zostać skierowana na wskazane przez siebie szkolenie nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. 
5. Osobie bezrobotnej/poszukującej pracy nie będą sfinansowane koszty szkolenia, jeżeli szkolenie będzie podjęte bez skierowania ze strony Urzędu Pracy. 
6. Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (art. 41 ust. 6 ustawy)