• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2018-07-23

Aktywny Samorząd edycja 2018

Wsparcie niewidomych i słabowidzących TOP FOCUS

Aktywny Samorząd 2018

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), wzorem lat poprzednich, również w tym roku realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Ze wsparcia programu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, w tym niedowidzące i niewidome.

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania, a także szkoleń w zakresie użytkowania nabytego sprzętu i oprogramowania. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

- 20 000 zł na zakup sprzętu elektronicznego i oprogramowania, w tym 12 000 zł na zakup urządzeń brajlowskich;

- 2 000 zł na szkolenie z możliwością zwiększenia w indywidualnych i uzasadnionych przypadkach.

Minimalny wkład własny wynosi 10% kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania. W przypadku szkoleń wkład własny nie jest wymagany.

W 2018 r. preferowane będą wnioski złożone przez osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zatrudnione, które zostały w 2017 lub 2018 r. poszkodowane w wyniku żywiołu lub innego zdarzenia losowego.

Program jest realizowany we współpracy z samorządami powiatowymi. Wniosek należy złożyć do dnia 30 sierpnia w samorządzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) w jednostce organizacyjnej realizującej program. Najczęściej jest to MOPR/PCPR, ale może to być również wydział w starostwie powiatowym.

Nasi pracownicy pomogą w przygotowaniu wniosku, doborze sprzętu elektronicznego i oprogramowania, a po otrzymaniu dofinansowania przeszkolą w zakresie nabytego sprzętu i oprogramowania.

Zapraszamy do współpracy

Wypełnianie wniosków - profesjonalne doradztwo TOP FOCUS

Ważnymi kwestiami są sprawy dotyczące zatrudnienia osoby wnioskującejo dofinansowanie ze środków PFRON.

Stąd przez zatrudnienie rozumiemy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony (jednak nie krótszy niż 
3 miesiące). Może to być również zatrudnienie na podstawie powołania, wyboru, mianowaniaoraz spółdzielczej umowy o pracę, ale również na okres nie krótszy niż 
3 miesiące. Zatrudnieniem może być również działalności rolniczej rozumianej zgodnie
 z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 50, poz. 291, z późn. zm. oraz działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 

Stosunkiem pracy nazwiemy także, w myśl programu, podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, która została zawarta na okres nie krótszy niż 6 miesięcy a także staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Dofinansowania osób niepełnosprawnych TOP FOCUS

PFRON prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność wspierającą niepełnosprawnych - w tym zarówno dorosłych jak i dzieci.   Często specjalne programy kierowane dla osób niepełnosprawnych, które mieszkają na wsiach. Osoby te mają ograniczony kontakt z ośrodkami kulturalnymi czy oświatowymi
a nawet bibliotekami. Do nich kierowane są programy, które pozwalają im na zakupkomputera czy finansują dostęp do Internetu.

Dzięki pomocy finansowej kierowanej do niepełnosprawnych przez PCPR i MOPR w postaci programu Aktywny samorząd możliwy jest lepszy start dla młodzieży i osób dorosłych tego potrzebujących. 

Programy te wyrównują szanse i dają nadzieje na przyszłość dla wielu osób. Skorzystaj z niej i Ty. Zapraszamy na strony internetowe PFRON (www.pfron.org.pl) oraz najbliższych Ośrodków Pomocy Rodzinie. Szczególnie, że Fundusz ma dla Państwa również inne programy, które pozwolą niepełnosprawnym na wyrównywanie szans w społeczeństwie.

TOP FOCUS służy pomocą przy wypełnianiu i realizacji wniosków.
Możecie na nas liczyć. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Wykwalifikowani pracownicy pomogą wypełnić poprawnie wniosek oraz dopasować sprzęt komputerowy czy zorganizować odpowiednie szkolenie.