• większa czcionka
  • mniejsza czcionka
  • zmiana kontrastu
Menu
2016-09-02

Wystartował Aktywny Samorząd edycja 2017

Wsparcie niewidomych i słabowidzących TOP FOCUS

Należałoby w tym miejscu objaśnić niektóre pojęcia zawarte w powyższym opisie programuAktywny samorząd2016, a które mogą wydawać się nie zrozumiałe.
1).Aktywność zawodowabeneficjenta oznacza zarówno jego zatrudnienie jak
i rejestrację w urzędzie pracy. Nie ma tu znaczenia czy rejestracja dotyczy osoby bezrobotnej czy rejestracji, jako osoba poszukująca pracy i niepozostająca
w zatrudnieniu.

2).Dodatek na pokrycie kosztów kształceniaoznacza rozliczoną kwotę przeznaczona na wydatki związane z nauką, m.in.

Ø zakwaterowanie,

Ø dojazdy,

Ø dostęp do Internetu,

Ø uczestnictwo w zajęciach podnoszących kondycję fizyczną i psychiczną beneficjenta,

Ø zakup przedmiotów umożliwiających i ułatwiających naukę,

Ø wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,

Ø wkład własny, który jest wymagany zasadami programów Unii Europejskiej.

3).Dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B)– stanowi wadę wzroku, która stanowi powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a także w przypadku:

• jeżeli dysfunkcja wzroku nie jest potwierdzona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca złoży zaświadczenie lekarza okulisty potwierdzające ostrość wzroku osoby niepełnosprawnej (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 20stopni,

• jeżeli osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat, której opiekun prawny składając wniosek przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę, które potwierdzi, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek ma ostrość wzroku (w korelacji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,06 i/lub ma zwężenie pola widzenia poniżej 30 stopni.

4).Ekspert PFRON(w przypadku Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4)– oznacza specjalistę wojewódzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii
i traumatologii albo innego specjalistę w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi na terenie danegowojewództwa

długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach kończyn.

5). Gospodarstwo domowe wnioskodawcyoznacza wspólne gospodarstwo, gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny lub samodzielne gospodarstwo, gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu.

6).Kolegium– to kolegium pracowników służb społecznych, kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych utworzone zgodnie
z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr256, poz.2572, z późn. zm.).
7). Kosztykursu i egzaminów– tokoszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.

8). Miejsce zamieszkania– zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, a która jest ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

9).Nauka w szkole wyższej– oznacza studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

10). Obszar wiejski– jest toobszar wiejski w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

11). Osoba głucha– to osoba niepełnosprawna z ubytkiem słuchu powyżej
70 decybeli (dB), ten ubytek musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem lub zaświadczeniem lekarskim.

12).Osobie głuchoniewidoma–to osoba niepełnosprawna, która na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności
w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem lub zaświadczeniem lekarskim.

13).Osoba niewidoma– określenie to oznacza osobę niepełnosprawną, której ostrość wzroku oka lepszego po korekcji szkłami nie przekracza 0,05 według skali Snellena lub osobę z ograniczonym polem widzenia poniżej 20 stopni, niezależnie od zachowanej ostrości wzroku.

14).Osoba zależna (w odniesieniu do Obszaru D)– oznacza dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

15).Przerwa w nauce(w przypadku modułu II) – oznacza przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie, której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny.

16).Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowaniu–oznaczaelektroniczne urządzenia lub ich elementy i dedykowane dla nich oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności, nie zaliczamy do tej grupy urządzeń brajlowskich.

17). Średnia ocen(w odniesieniu do Modułu II)– oznacza średnią ocen wyliczoną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnią arytmetyczną, na podstawie wszystkich ocen uzyskanych w roku akademickim (szkolnym), który poprzedza rok akademicki (szkolny) którego dotyczy wniosek (wszystkie udokumentowane oceny z egzaminów i zaliczeń); w przypadku studentów pobierających naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, brana jest pod uwagę średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia; w przypadku, gdy średnia ocen wyliczona jest wg skali ocen, w której najwyższą oceną nie jest 5,00, średnia ta powinna być przeliczona na średnią ocen zgodną z 5-cio stopniową skalą ocen.

18).Szkoła policealna–to zarówno publiczna jak i niepubliczną szkoła policealną,

utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

19).Szkoła wyższa– to w rozumieniu programu publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r.; patrz prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn.zm.) a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły oraz związki wyznaniowe.

20).Urządzenia brajlowskie–to elektroniczne urządzenia, tworzące wypukłą formę informacji wyjściowej, która jest możliwa do odczytania dzięki zmysłowi dotyku.

Wypełnianie wniosków - profesjonalne doradztwo TOP FOCUS

Ważnymi kwestiami są sprawy dotyczące zatrudnienia osoby wnioskującejo dofinansowanie ze środków PFRON.

Stąd przez zatrudnienie rozumiemy stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony (jednak nie krótszy niż 
3 miesiące). Może to być również zatrudnienie na podstawie powołania, wyboru, mianowaniaoraz spółdzielczej umowy o pracę, ale również na okres nie krótszy niż 
3 miesiące. Zatrudnieniem może być również działalności rolniczej rozumianej zgodnie
 z ustawą z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 50, poz. 291, z późn. zm. oraz działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 

Stosunkiem pracy nazwiemy także, w myśl programu, podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, która została zawarta na okres nie krótszy niż 6 miesięcy a także staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Dofinansowania osób niepełnosprawnych TOP FOCUS

PFRON prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność wspierającą niepełnosprawnych - w tym zarówno dorosłych jak i dzieci.   Często specjalne programy kierowane dla osób niepełnosprawnych, które mieszkają na wsiach. Osoby te mają ograniczony kontakt z ośrodkami kulturalnymi czy oświatowymi
a nawet bibliotekami. Do nich kierowane są programy, które pozwalają im na zakupkomputera czy finansują dostęp do Internetu.

Dzięki pomocy finansowej kierowanej do niepełnosprawnych przez PCPR i MOPR w postaci programu Aktywny samorząd możliwy jest lepszy start dla młodzieży i osób dorosłych tego potrzebujących. 

Programy te wyrównują szanse i dają nadzieje na przyszłość dla wielu osób. Skorzystaj z niej i Ty. Zapraszamy na strony internetowe PFRON (www.pfron.org.pl) oraz najbliższych Ośrodków Pomocy Rodzinie. Szczególnie, że Fundusz ma dla Państwa również inne programy, które pozwolą niepełnosprawnym na wyrównywanie szans w społeczeństwie.

TOP FOCUS służy pomocą przy wypełnianiu i realizacji wniosków.
Możecie na nas liczyć. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Wykwalifikowani pracownicy pomogą wypełnić poprawnie wniosek oraz dopasować sprzęt komputerowy czy zorganizować odpowiednie szkolenie.